Wie zijn we

Ons website-adres is: https://sponsorjouwclub.nl.

1.    Inleiding Sponsorjouwclub Privacyverklaring

Sponsorjouwclub neemt jouw privacy serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, bewaren en gebruiken (gezamenlijk het ‘verwerken’ van persoonsgegevens genoemd), en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van jouw verwerken. We raden je aan dit document aandachtig door te nemen.

Wat doet Sponsorjouwclub precies? Wij richten ons op een dienstverlening waarbij betrokkenen van een voetbalclub door middel van hun online activiteiten op websites waar Sponsorjouwclub een samenwerking mee heeft, de door hen geselecteerde vereniging sponsoren. In het kader van onze dienstverlening, is het voor ons nodig om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Hierin kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot persoonsgegevens die wij van jou verwerken.

Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn opgesteld met de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) in het achterhoofd. Deze Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018van toepassing in Nederland en de overige EU-lidstaten. Internationaal staat deze wetgeving bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

Heb je twijfels of vragen over de verwerking van gegevens door Sponsorjouwclub? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

[email protected]

Adres:

Hoogstraat 47

5258 BA Berlicum

KvK-nummer 82637385

2.    Categorieën persoonsgegevens

Om onze bezoekers en opdrachtgevers zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, is het voor ons noodzakelijk om bepaalde gegevens te verzamelen verwerken, waaronder persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die wij (over het algemeen) verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • (Bedrijfs-)adres;
 • Bankgegevens;
 • (Persoonlijk) e-mailadres (let op: op grond van de AVG kan het zijn dat bepaalde bedrijfse-mailadressen worden aangemerkt als persoonlijk e-mailadres. Denk aan het e-mailadres [email protected]).

Wij verwerken en bewaren uitsluitend gegevens die rechtstreeks aan ons zijn verstrekt, of waarvan bij opgave ondubbelzinnig is gebleken dat ze worden opgegeven voor verwerking door Sponsorjouwclub.

3.    Grondslag en doelen voor gegevensverwerking

Op grond van de AVG-wetgeving zijn wij verplicht rechtmatige grondslagen te hebben voor het verwerken van persoonsgegevens. In het geval van Sponsorjouwclub zijn deze grondslagen (in algemene zin) als volgt te definiëren: de grondslagen zien op het verwerken van persoonsgegevens op basis van toestemming, het uitvoeren van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Eveneens conform AVG,omschrijven wij duidelijk voor welke ‘verwerkingsdoeleinden’ de persoonsgegevens bestemd zijn. Wat zijn dan precies ‘verwerkingsdoeleinden’? Dit zijn de doelen, ook wel de redenen, waarvoor persoonsgegevens worden verzameld.

Hieronder geven wij aan voor welke verwerkingsdoeleinden Sponsorjouwclub jouw persoonsgegevens verzamelt. Steeds geven we uitleg over de gegevens die gebruikt worden voor dit doel en wat de juridische grondslag is. De bewaartermijnen van deze gegevens worden vervolgens beschreven onder 4, Periode van opslag.

Volledigheidshalve: Wanneer je persoonsgegevens aan ons verstrekt van iemand anders dan jouzelf, bijvoorbeeld van de juridisch vertegenwoordiger van het bedrijf waarvoor je werkt of van collega’s, verzoeken wij je om aan die persoon een kopie van deze privacyverklaring te verstrekken voordat je zijn/haar persoonsgegevens aan Sponsorjouwclub doorgeeft.

Hieronder worden de verwerkingsdoelen steeds weergegeven onder een categorie. Direct vragen over de verwerkingsdoelen? Neem dan contact met ons op via [email protected].

Categorie: Dienstverlening, relatiebeheer en financiële administratie

 1. Financiële administratie

Voor dit verwerkingsdoel verzamelen wij de volgende gegevens: naam, functietitel, contactgegevens waaronder mede begrepen telefoonnummer en e-mailadres, factuuradres, bankgegevens (naam bank/IBAN/BIC), openstaande saldo en/of gegevens over betalingsachterstanden.

De grondslagen voor verwerking in het kader van dit doel: Uitvoering van de overeenkomst (in geval de overeenkomst is gesloten met de betrokkene zelf); wettelijke verplichtingen (waaronder onze administratie- en bewaarplicht, fiscale verplichtingen en verplichting rondom het opstellen van jaarrekeningen en jaarverslagen); ons gerechtvaardigd belang (om onze reguliere bedrijfsactiviteiten  op een juiste en effectieve wijze te kunnen uitvoeren; om onze dienstverlening te kunnen verrichten en verbeteren, om onze belangen te behartigen, bijvoorbeeld tijdens een geschil of juridische procedure; om fraude, oplichting of ander onrechtmatig gedrag tegen te gaan; voor communicatieve-, commerciële en administratieve doeleinden).

 • Facturatie

Voor dit verwerkingsdoel verzamelen wij de volgende gegevens: bedrijfsnaam, factuuradres, KvK- nummer, btw-nummer, klantnummer, telefoonnummer, e-mailadres.

De grondslagen voor verwerking in het kader van dit doel: Uitvoering van de overeenkomst (in geval de overeenkomst is gesloten met de betrokkene zelf), ons gerechtvaardigd belang (om onze reguliere bedrijfsvoering te kunnen uitoefenen en facturen te kunnen opmaken, behandelen en administreren).

 • Relatiebeheer

Voor dit verwerkingsdoel verzamelen wij de volgende gegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer, KVK-nummer, vestigingsadres.

De grondslagen voor verwerking in het kader van dit doel: Uitvoering van de overeenkomst of (indien de klant een zakelijke klant betreft) ons gerechtvaardigd belang (het kunnen initiëren, onderhouden en bijhouden van de klantrelatie en om de bijbehorende administratie, correspondentie en relatiebeheeractiviteiten te kunnen verrichten).

 • Algemene dienstverlening: het aangaan en uitvoeren van zakelijke relaties, (juridisch) adviseurs

Voor dit verwerkingsdoel verzamelen wij de volgende gegevens: naam, contactgegevens, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

De grondslagen voor verwerking in het kader van dit doel: Uitvoering van de overeenkomst (in geval de overeenkomst is gesloten met de betrokkene zelf); wettelijke verplichtingen (waaronder onze administratie- en bewaarplicht, fiscale verplichtingen en verplichting rondom het opstellen van jaarrekeningen en jaarverslagen); ons gerechtvaardigd belang (om onze reguliere bedrijfsactiviteiten  op een juiste en effectieve wijze te kunnen uitvoeren; om onze dienstverlening te kunnen verrichten en verbeteren, om onze belangen te behartigen, bijvoorbeeld tijdens een geschil of juridische procedure; om fraude, oplichting of ander onrechtmatig gedrag tegen te gaan).

 • Sluiten en uitvoeren van overeenkomsten

Voor dit verwerkingsdoel verzamelen wij de volgende gegevens: naam, bedrijfsnaam (werkgever), functie/titel en zakelijke contactgegevens (e-mail, telefoonnummer etc.), factuuradres (indien anders dan adres), bankgegevens (naam bank/IBAN/BIC), betaalgegevens, openstaand saldo, KvK-nummer, btw-nummer.

De grondslagen voor verwerking in het kader van dit doel: Uitvoering overeenkomst (bij eenmanszaken en particuliere huur), Wettelijke verplichtingen (waaronder onze administratie- en bewaarplicht); ons gerechtvaardigd belang (om onze reguliere bedrijfsactiviteiten op een juiste en effectieve wijze te kunnen uitvoeren; om onze dienstverlening te kunnen verrichten en verbeteren, om onze belangen te behartigen, bijvoorbeeld tijdens een geschil of juridische procedure; om fraude, oplichting of ander onrechtmatig gedrag tegen te gaan).

Categorie: Website van Sponsorjouwclub

Voor dit verwerkingsdoel verzamelen wij de volgende gegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer, bericht.

De grondslagen voor verwerking in het kader van dit doel: Gerechtvaardigd belang (om met je te kunnen communiceren, om de vragen, klachten of verzoeken die je via het contactformulier indient te kunnen behandelen en opvolgen).

Voor dit verwerkingsdoel verzamelen wij de volgende gegevens: naam, e-mailadres, bericht.

De grondslagen voor verwerking in het kader van dit doel: Gerechtvaardigd belang (om met je te kunnen communiceren, om de vragen, klachten of verzoeken die je via het contactformulier indient te kunnen behandelen en opvolgen).

4.    Periode van opslag

Voor alle verwerkingsdoelen die hierboven zijn beschreven, gelden ook opslagtermijnen. Het is immers prettig om precies te weten voor welke periode wij beschikken over bepaalde gegeven, voordat deze gegevens verwijderd worden. Per verwerkingsdoel geven we hieronder weer wat de opslagperiode is:

Categorie: Dienstverlening, relatiebeheer en financiële administratie

 1. Financiële administratie

De gegevens voor dit doel blijven tien (10) jaar bewaard na het opstellen van de documentatie. Dit tenzij een langere opslagperiode nodig is in verband met wettelijke verplichtingen, verjaringstermijnen en/of een te verwachten juridisch geschil.

 • Facturatie

De gegevens voor dit doel blijven tien (10) jaar bewaard na het opstellen van de documentatie. Dit tenzij een langere opslagperiode nodig is in verband met wettelijke verplichtingen, verjaringstermijnen en/of een te verwachten juridisch geschil.

 • Relatiebeheer

Voor dit doel blijven gegevens vijf (5) jaar na het eindigen van een klantrelatie bewaard, tenzij langer nodig is in verband met een juridische procedure. De termijn van vijf (5) jaar is in dit kader ook gekoppeld aan de mogelijkheid dat een eventuele relatie weer/nog klant wordt bij Sponsorjouwclub.

 • Algemene dienstverlening: het aangaan en uitvoeren van zakelijke relaties en (juridisch) adviseurs

Voor dit doel blijven gegevens vijf (5) jaar na het eindigen van een klantrelatie bewaard, tenzij langer nodig is in verband met een juridische procedure.

 • Sluiten en uitvoeren van overeenkomsten

Vijf (5) jaar na de beëindiging van de overeenkomst (in geval de overeenkomst is gesloten met de betrokkene zelf). In sommige gevallen kan Sponsorjouwclub de persoonsgegevens langer bewaren, in geval er sprake is van een samenwerkingsovereenkomst zal Sponsorjouwclub de gegevens tot vijf (5) jaar na de laatste betaling bewaren, en tevens als Sponsorjouwclub hiertoe wettelijk verplicht is of als zij andere gerechtvaardigde redenen heeft om de persoonsgegevens langer te bewaren.

Categorie: Website van Sponsorjouwclub

Na het invoeren van een contactformulier op de website, bewaren wij de gegevens voor een periode die afhangt van de aard van het contactverzoek. Bij een enkele vraag, verwijderen wij deze gegevens drie (3) maanden na het ontvangen van het verzoek.

Na het gebruik van de chatfunctie op de website, bewaren wij de gegevens voor een periode die afhangt van de aard van de inhoud van het gesprek. Bij een eenvoudige vraag worden de gegevens na drie (3) maanden na het gebruik van de chatfunctie verwijderd. 

5.    Ontvangers van persoonsgegevens

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Sponsorjouwclub heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt en/of omdat Sponsorjouwclub jouw gegevens van andere partijen heeft verkregen. De volgende (persoons)gegevens kunnen van die voornoemde andere partijen zijn verkregen: naam contactpersoon binnen het bedrijf, zijn/haar telefoonnummer en zijn/haar e-mailadres. Wij verwerken deze persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden als waarvoor jij de persoonsgegevens aan de andere partij hebt verstrekt.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens soms met geselecteerde derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, dan wel verplicht is op grond van de wet, overeenkomst of reglement. Sponsorjouwclub kan persoonsgegevens doorgeven aan:

 • Dienstverleners, zoals IT-dienstverleners, softwareaanbieders, marketingbureaus
 •    Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Sponsorjouwclub, zoals een boekhouder
 •    Externe adviseurs, zoals juridisch adviseurs, accountants, banken, verzekeraars, experts en incassobureaus

In sommige gevallen zijn wij (wettelijk) verplicht om bepaalde persoonsgegevens met derden te delen. Bijvoorbeeld als wij betrokken zijn bij een juridische procedure, een (wettelijke) verplichting moeten naleven, gehoor moeten geven aan een rechterlijke uitspraak of aan instructies van een verzekeraar of overheidsinstantie (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens). Een ander voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

6.    Beveiliging

Het inzien van persoonsgegevens is alleen mogelijk voor degenen die hiertoe bevoegd zijn binnen Sponsorjouwclub. Persoonsgegevens, zowel digitaal als fysiek, worden te allen tijde streng beveiligd.

Sponsorjouwclub neemt strenge maatregelen in acht bij het beschermen van uw persoonsgegevens. Zowel digitaal als op fysieke wijze. Zo zijn al onze apparaten beveiligd met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het om apparaten als (mobiele) telefoons, laptops, tablets en computers. Tevens zijn USB-sticks waarmee informatie wordt vervoerd beveiligd. 

Voor de website of digitale toegezonden gegevens maakt Sponsorjouwclub gebruik van firewalls, virusscanners en een periodieke back-up. Uiteraard worden bij de back-up geen gegevens meegenomen waarvan de bewaartermijn verlopen is. Wachtwoorden voor systemen worden periodiek gewijzigd en e-mails worden periodiek opgeschoond.

Voor fysieke gegevens worden deze in een afgesloten archiefkast, binnen een afgesloten kantoor bewaard. Het pand waarin het kantoor zich bevindt is tevens voorzien van een alarminstallatie.

7.    Jouw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Hieronder worden de rechten weergegeven waarvan je gebruik kunt maken met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Hierbij geven wij zo gedetailleerd mogelijk aan op welke wijze gebruik kan worden gemaakt van het betreffende recht.

a.       Recht op inzage (artikel 15 AVG)

Je hebt altijd het recht om de door Sponsorjouwclub verwerkte en opgeslagen gegevens in te zien. Om gebruik te maken van dit recht kun je een e-mail met jouw verzoek sturen aan: [email protected].   

b.      Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Indien de door Sponsorjouwclub bewaarde gegevens onjuist blijken, heb je het recht om deze gegevens te laten rectificeren. Sponsorjouwclub zal dan de huidige incorrecte gegevens vervangen met de juiste gegevens.

c.       Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)

Je hebt het recht om persoonsgegevens te laten overdragen door Sponsorjouwclub aan een soortgelijke partij. Hiermee wordt bedoeld een partij die grofweg dezelfde diensten aanbiedt en uitvoert als Sponsorjouwclub.

d.      Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)

In bepaalde gevallen kun je aan Sponsorjouwclub verzoeken om gegevens te laten verwijderen. Hiertoe heb je de mogelijkheid met het recht op vergetelheid. Hieronder tref je een lijst met situaties waarin Sponsorjouwclub jouw gegevens dient te verwijderen:

 • Indien de door Sponsorjouwclub verwerkte gegevens niet meer nodig zijn voor het verwerkingsdoel.
 • Indien de toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens door jou wordt ingetrokken. Bijvoorbeeld door middel van de ‘uitschrijf button’ op de Sponsorjouwclub nieuwsbrief.
 • Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens. In geval van direct marketing heb je altijd een absoluut recht om bezwaar aan te tekenen. Op het moment dat jouw belangen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zwaarder wegen dan die van Sponsorjouwclub, heb je een relatief recht. Het wissen van de gegevens zal dan alleen geschieden indien aangetoond is dat jouw belangen zwaarder wegen dan die van Sponsorjouwclub.
 • Indien Sponsorjouwclub gegevens onrechtmatig verwerkt, heb je een directe mogelijkheid om de gegevens door Sponsorjouwclub te laten verwijderen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens. 
 • Indien er een wettelijk bewaartermijn is overschreden is Sponsorjouwclub verplicht om de verwerkte persoonsgegevens te verwijderen.
 • Indien je als betrokkene jonger bent dan 16 jaar en voor de verwerking van de persoonsgegevens geen toestemming van een ouder dan wel voogd is toegekend. In dit geval zal Sponsorjouwclub onmiddellijk jouw persoonsgegevens verwijderen.

Het is mogelijk dat er uitzonderingen zijn op het recht op vergetelheid. Voor meer informatie kun je de volgende pagina raadplegen.

e.      Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Op het moment dat je van mening bent dat Sponsorjouwclub niet op een gedegen wijze omgaat met jouw persoonsgegevens, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kun je doen via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens zal jouw klacht verder afhandelen.

f.        Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)

Je hebt te allen tijde het recht bezwaar aan te tekenen m.b.t. gegevensverwerking. Zeker in het geval van ‘direct marketing’.

Verder wijzen we je op de volgende rechten:

 • Recht van beperking van (een deel van) de verwerking: onder voorwaarden heb je het recht om van Sponsorjouwclub de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt kortgezegd in dat Sponsorjouwclub de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. Je kunt dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar je geen verwijdering wenst, (3) indien Sponsorjouwclub de gegevens niet langer nodig heeft terwijl deze nog wel nodig zijn voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.
 • Intrekking van toestemming: je hebt dit recht voor zover wij van jou gegevens verwerken op basis van jouw toestemming. Je hebt te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Sponsorjouwclub je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Gebruik maken van bovenstaande rechten?

In de meeste gevallen is een e-mail aan ons genoeg om gebruik te maken van de voornoemde rechten. Indien wij twijfelen over de geldigheid van jouw identiteit kunnen wij andere maatregelen instellen om deze te achterhalen. Bijvoorbeeld doordat er aan jou verzocht wordt om een kopie van jouw identiteitsbewijs aan ons te leveren. Dit gebeurt altijd op de manier zoals voorgeschreven door de Rijksoverheid. In de meeste gevallen zal een minder ingrijpende wijze van identiteitsbewijs volstaan. Het gebruik maken van de genoemde rechten is kosteloos; behoudens misbruik.

We wijzen je er graag op de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat Sponsorjouwclub niet aan een bepaald verzoek gehoor kan geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan maken we dit uiteraard gemotiveerd aan je kenbaar.

8.    Plichten

Sponsorjouwclub verwerkt gegevens altijd op grond van een gerechtvaardigd belang. Persoonsgegevens worden nimmer doorverkocht aan een derde partij.

Gegevens welke wij noodzakelijk achten om te verzamelen, zijn minimaal benodigd om onze diensten naar behoren uit te voeren. Indien deze gegevens niet aan Sponsorjouwclub worden verstrekt, is het niet mogelijk om de diensten adequaat uit te voeren.

Indien het noodzakelijk blijkt om gegevens te delen met enig derde partij, met inachtneming van Artikel 5, zal hiervoor altijd toestemming worden gevraagd. Dit kan door middel van wijzigingen in de privacyverklaring van Sponsorjouwclub of door de directe vraag van toestemming.

Tevens behoud Sponsorjouwclub zich het recht om gegevens te openbaren, indien dit wettelijk vereist is of Sponsorjouwclub dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridische procedure. Dit zal tevens het geval zijn wanneer het gaat over eigendomsrechten of algemene bescherming van Sponsorjouwclub. Hierbij wordt waarborging van uw privacy te allen tijde in acht genomen.  

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld als gevolg van een wetswijziging of een relevante wijziging van de bedrijfsvoering van Sponsorjouwclub. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Wijzigingen worden aan jou bekendgemaakt, door toezending van het aangepaste privacyverklaring of via onze website. De actuele versie van deze privacyverklaring is altijd te vinden via: www.sponsorjouwclub.nl.

Sponsorjouwclub kan jouw persoonsgegevens – onder voorwaarden – verwerken voor doeleinden die nog niet vermeld staan in deze privacyverklaring. In dat geval zal Sponsorjouwclub daarover contact met jou opnemen alvorens zij jouw gegevens gebruikt voor deze nieuwe doeleinden, om je op te hoogte te stellen van de wijzigingen in onze privacyverklaring en om je de kans te bieden verwerking voor die nieuwe doeleinden te weigeren.

Heb je nog vragen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

E-mail: [email protected]

Adres

Hoogstraat 47

5258 BA Berlicum

KvK-nummer: 82637385

Laatste update: 13-04-2021