Algemene Voorwaarden Sponsorjouwclub

In dit document treft u de Algemene Voorwaarden van Sponsorjouwclub. Allereerst is het goed om u erover te informeren dat Sponsorjouwclub bij dezen de algemene voorwaarden van andere partijen van de hand wijst.

 1. Definities
  1.1 Behoudens en voor zover uit de context anders blijkt, zijn de woorden en uitdrukkingen die in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven gedefinieerde woorden en uitdrukkingen, die de daaraan hieronder toegekende betekenis hebben:
  Affiliate/Affiliatie (dienstverlening/werkzaamheden): Een werkwijze waarbij door de ene partij, Sponsorjouwclub, voor een andere partij, de Opdrachtgever, Leads worden gegenereerd. Hierbij wordt gewerkt met Tracking links waarmee (potentiële) Leads op het platform van de Opdrachtgever terechtkomen. Na het converteren van de Lead conform tussen partijen geldende afspraken, wordt Sponsorjouwclub uitbetaald op grond van Commissie afspraken. Volledigheidshalve kan het hier ook gaan om andere wijzen van tracking.
  Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden van Sponsorjouwclub.
  Commissie (afspraken): De Commissie wordt in beginsel (maar niet uitsluitend: ook andersoortige ‘commissiedeals’ zijn mogelijk) berekend op basis van een percentage van Net Revenue; dit is hetgeen overblijft als officiële omzet voor Opdrachtgever.
  Directe schade: Uitsluitend de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sponsorjouwclub aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Sponsorjouwclub toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van Directe schade.
  First Time Depositing Customer (FTDC): Een speler die zich, na doorverwijzing door Sponsorjouwclub, geregistreerd heeft bij Opdrachtgever en een storting heeft gedaan. Het storten van gelden kan daarbij verder op een willekeurig moment plaatsvinden.
  Lead: Doorverwezen consument c.q. onderneming, door middel van de Affiliatie werkzaamheden door Sponsorjouwclub.
  Leverancier: De besloten vennootschap onder firma Sponsorjouwclub (hierna “Sponsorjouwclub”).
  Opdrachtgever: Iedere rechts- of natuurlijke persoon die diensten van Sponsorjouwclub afneemt, dan wel met die Sponsorjouwclub in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
  Partijen: Gezamenlijke aanduiding van Sponsorjouwclub en Opdrachtgever ten aanzien van een overeenkomst.
  Schriftelijk: Tevens e-mail, tenzij in de betreffende bepaling anders is aangegeven.
  Tracking links: Links waarmee een potentiële Lead gevolgd kan worden.
 2. Informatie over Sponsorjouwclub
  2.1 Sponsorjouwclub B.V. is gevestigd aan de Hoogstraat 47, 5258BA Berlicum. Sponsorjouwclub is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82637385 Heeft u vragen over onze Algemene Voorwaarden? Dan kunt u ons als volgt bereiken:

Mail: [email protected]
Telefoon:
Het contactformulier op www.sponsorjouwclub.nl
De chatbox functie op www.sponsorjouwclub.nl

 1. Toepasselijkheid
  3.1 De Algemene Voorwaarden.nl zijn van toepassing op iedere aanbieding van, en overeenkomst met Sponsorjouwclub, of tussen Sponsorjouwclub en een Opdrachtgever, waarop Sponsorjouwclub de Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de algemene voorwaarden van Opdrachtgever: deze worden van de hand gewezen. Enkel wanneer door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden niet van toepassing.
 2. Prijsstelling
  4.1. Als prijs voor de te leveren diensten door Sponsorjouwclub, geldt de prijs zoals deze vermeld is in het aanbod van Sponsorjouwclub. Gedurende de in het besproken aanbod aan aangegeven looptijd kunnen prijzen van aangeboden diensten gewijzigd worden. Hier zal Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
  4.2. Alle overeengekomen prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.
  4.3. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst de datum van 31 december wordt gepasseerd, is Sponsorjouwclub gerechtigd overeengekomen vergoedingen te indexeren. Indexering vindt plaats aan de hand van de CBS Dienstenprijsindex, waarbij immer de meest recente reeks wordt aangehouden. Sponsorjouwclub zal Opdrachtgever hiervan tijdig (14 dagen voorafgaand aan wijziging) op de hoogte stellen van wijzigingen op grond van onderhavig Artikel.
 3. Aanbod en offerte
  5.1. Sponsorjouwclub zal Opdrachtgever altijd een officieel aanbod doen alvorens het starten van de samenwerking, middels het verstrekken van een schriftelijke offerte, welke door Opdrachtgever bevestigd dient te worden.
  5.2. Het in de offerte vermeldde aanbod is voor de duur van 3 maanden geldig. Na het verstrijken van de termijn van 3 maanden, kan Opdrachtgever niet zonder meer aanspraak maken op de inhoud van het in Artikel 5.1 beschreven aanbod van Sponsorjouwclub.
 4. De overeenkomst
  6.1. Een overeenkomst met Sponsorjouwclub komt conform Artikel 5 van de Algemene Voorwaarden tot stand, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
  6.2. Er komt een overeenkomst tot stand indien Opdrachtgever de opdrachtbevestiging schriftelijk heeft bevestigd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is er geen sprake van aanvaarding en is Sponsorjouwclub daar niet aan gebonden.
  6.3. Wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen. De (aanvullende) kosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de opzet van het traject, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
  6.4. Mondelinge en/of schriftelijke toezeggingen door, en afspraken met onderschikten van Sponsorjouwclub/door Sponsorjouwclub ingeschakelde derden, binden Sponsorjouwclub niet dan nadat en voor zover zij door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van Sponsorjouwclub uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
  6.5. Werknemers van Sponsorjouwclub zijn niet gemachtigd tot het sluiten van een overeenkomst met Opdrachtgever.
 5. Uitvoering van de overeenkomst
  7.1. Sponsorjouwclub zal de overeengekomen werkzaamheden met Opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
  7.2. Sponsorjouwclub is, op grond van de Algemene Voorwaarden, gerechtigd derden in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van de overeenkomst met Opdrachtgever. Sponsorjouwclub hoeft geen overleg te houden met Opdrachtgever indien een derde wordt ingeschakeld, noch hoeft Sponsorjouwclub Opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen.
  7.3. Opdrachtgever draagt alle gegevens aan waarvan te begrijpen is dat deze voor Sponsorjouwclub nodig zijn voor uitvoering van de overeenkomst.
  7.4. Het staat Opdrachtgever vrij de overeenkomst met Sponsorjouwclub op ieder moment te beëindigen, zonder enige nadere onderbouwing.
  7.5. Indien Sponsorjouwclub de overeenkomst met Opdrachtgever wenst te beëindigen, zal Sponsorjouwclub de reden(en) hiervoor helder onderbouwen. Hierbij zal Sponsorjouwclub een opzegtermijn van twee (2) maanden aanhouden, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
 6. Levering, en verhindering hiervan (overmacht en onvoorziene omstandigheden)
  8.1 Onvoorziene omstandigheden en wettelijk geaccepteerde gevallen van overmacht kunnen leiden tot aanpassing van de levertijd van werkzaamheden/diensten door Sponsorjouwclub.
 7. Betalingsvoorwaarden
  Sponsorjouwclub verzendt geen facturen aan Opdrachtgever.
 8. Aansprakelijkheid
  10.1. Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van Sponsorjouwclub en – indien deze zich mocht voordoen haar bestuurders en werknemers, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, zulks vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Ingeval de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst met Sponsorjouwclub voldane en/of verschuldigde honorarium.
  10.1. Indien Sponsorjouwclub aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  10.2. Sponsorjouwclub is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sponsorjouwclub is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
  10.3. Indien Sponsorjouwclub aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sponsorjouwclub beperkt tot maximaal twee (2) maal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks met een maximum van € 5.000,00. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat het bureau in het kader van de opdracht in de laatste twee (2) maanden vóór het ontstaan van de schade van Opdrachtgever heeft ontvangen.
  10.4. Sponsorjouwclub is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
  10.5. Sponsorjouwclub is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  10.6. Opdrachtgever vrijwaart Sponsorjouwclub tegen alle aanspraken van derden waar Opdrachtgever overeenkomsten mee heeft (consumenten én bedrijven), en zal Sponsorjouwclub de kosten vergoeden die zij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van derden, die verband houden met dan wel voortvloeien uit door Sponsorjouwclub verrichte werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst(en) met Opdrachtgever.
  10.7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Sponsorjouwclub en de door Sponsorjouwclub bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken hulppersonen een (1) jaar.
  10.8. De in onderhavig Artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sponsorjouwclub of zijn leidinggevende ondergeschikten.
  10.9. Indien de website van Sponsorjouwclub offline gaat door (interne) werkzaamheden en de Opdrachtgever hiermee omzet verliest, kan Sponsorjouwclub hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Sponsorjouwclub zal in dit kader zorgdragen voor een spoedig herstel van de website.
  10.10. De verantwoordelijkheid met betrekking tot aangeleverde content door Opdrachtgever, ligt bij Opdrachtgever. Sponsorjouwclub kan niet aansprakelijk worden gesteld voor auteursrechtelijke schendingen door Opdrachtgever met betrekking tot deze content.
 9. Auteursrechtelijke bepalingen
  12.1. Concepten, ideeën en voorstellen die zijn ontwikkeld door Sponsorjouwclub vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Sponsorjouwclub. In het geval van inbreuk op, of misbruik van dit auteursrecht; stelt Sponsorjouwclub de (rechts)persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid kent juridische consequenties. Concepten, ideeën en voorstellen die in algemene zin door Sponsorjouwclub ontwikkeld zijn, mogen binnen de grenzen van de overeenkomst gebruikt worden door Opdrachtgever.
 10. Klachten
  12.1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft met betrekking tot de dienstverlening van Sponsorjouwclub, dient Opdrachtgever hierover duidelijke, schriftelijke toelichting te geven. De klacht dient binnen 14 dagen na het (redelijkerwijs) ontdekken van de klacht medegedeeld te worden aan Sponsorjouwclub.
  12.2. Opdrachtgever biedt Sponsorjouwclub in alle gevallen de mogelijkheid om herstelwerkzaamheden te verrichten. Sponsorjouwclub zal klachten in alle gevallen zeer serieus nemen, en alle mogelijke inspanningen leveren voor herstelwerkzaamheden. Indien herstelwerkzaamheden buiten de overeenkomst vallen, kan het zijn dat Sponsorjouwclub in dit kader kosten in rekening brengt bij Opdrachtgever.
 11. Eigen Promotie door Sponsorjouwclub
  13.1 Opdrachtgever geeft, door het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden, toestemming aan Sponsorjouwclub om voor Opdrachtgever gecreëerde content/projecten voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken. Hieronder gelden, doch niet uitsluitend, publicaties op een website van Sponsorjouwclub, een portfolio, sociale media, advertenties, tijdschriftenartikelen, drukwerk, beursmateriaal; tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de overeenkomst.
 12. Algemene Verordening Gegevensbescherming en Sponsorjouwclub
  14.1 Sponsorjouwclub conformeert zich te allen tijde aan de geldende privacywetgeving (de Algemene Verordening Persoonsgegevens). Voor meer informatie hierover kunt u de privacyverklaring van Sponsorjouwclub raadplegen. Eveneens sluit Sponsorjouwclub verwerkersovereenkomsten met partijen indien dit vereist is volgens de privacywetgeving.
 13. Geheimhouding
  15.1 Opdrachtgever en Sponsorjouwclub zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 14. Conversie
  16.1 Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan door Sponsorjouwclub.
 15. Nawerking
  17.1 De bepalingen van de Algemene Voorwaarden van Sponsorjouwclub, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van een overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.
 16. Strijdige clausules
  18.1 In het geval de Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderlinge strijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden, indien er een uitdrukkelijke opdrachtbevestiging is gegeven. In alle andere gevallen zijn de Algemene Voorwaarden leidend.
 17. Toepasselijk recht
  19.1 Op de Algemene Voorwaarden, alsook alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Sponsorjouwclub is het Nederlands recht van toepassing.
 18. Forumkeuze
  20.1 Alle geschillen terzake van de Algemene Voorwaarden, alsook alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Sponsorjouwclub, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te rechtbank Midden-Nederland, Locatie Utrecht, onverminderd het recht op hoger beroep en beroep in cassatie, voor zover niet anders door de wet dwingrechtelijk wordt voorgeschreven.
 19. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
  21.1 Rekening houdend met de mogelijke evoluties van de website en de werkwijze van Sponsorjouwclub, behoudt Sponsorjouwclub zich de mogelijkheid voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In dat geval worden de nieuwe Algemene Voorwaarden door (online) wijziging aan Opdrachtgever medegedeeld en gelden ze op elke overeenkomst die na de wijziging wordt gerealiseerd.
 20. Slotbepaling
  22.1 In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de overeenkomst in het licht van de Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.